Wechat微信公众号 CBibleWorld/BibleEngine/Bible101 Telgram电报频道 BibleWorld QQ群 4619600/226112909/226112998

旧约全书

来自基督徒百科
跳到导航 跳到搜索

犹太教对经典的称呼不是旧约圣经,中文称为塔纳赫(תנ"ך), 或为希伯莱书。

File:200px-Targum.jpg
11世纪希伯来语圣经的翻译本

旧约圣经(或称希伯来手稿希伯来语圣经希伯来书等),是基督宗教对《圣经全书》前部分的常用称呼。旧约圣经原是犹太教主要经籍塔纳赫,普遍认为是由巴比伦之囚时期开始直到公元前一世纪,在此段约240年的时间写成,后来被基督宗教全盘收纳为《圣经全书》的前部分,伊斯兰教古兰经很多内容也相同。不同的基督宗教所承认的旧约圣经略有不同,天主教版本承认46卷;东正教版本承认48卷;基督新教版本则为39卷。

旧约圣经通常被分类为摩西五经(又称律法书)、历史书诗歌智慧书先知书四部分。旧约圣经全在耶稣诞生之前已写成及被辑录成书,在基督教看来与耶稣诞生后成书的新约圣经相承。

  通过旧约全书,我们了解到人类的来源和堕落的历史,还有上帝的救赎;旧约全书是新约全书的文学背景和历史背景,新约全书隐藏于旧约全书之中,旧约全书显明于新约全书之中。


旧约全书内容

摩西五经

摩西五经,是旧约圣经最初的五部经典。希伯来文称“תּוֹרָה‎”,音译作托辣妥拉,又称为律法书摩西律法(Torat Moshe תּוֹרַת־מֹשֶׁה),为教导、指示及律法的意思。

全经用最古老的希伯来文写成,是犹太教最重要经典之一,也是公元前6世纪以前唯一的希伯来法律汇编。

历史书

历史书是构成旧约圣经主要的部分之一。包括以下12卷书,所记载的是以色列人进入迦南地以后的事。

诗歌智慧书

先知书

大先知书

小先知书

旧约的史实性

进一步阅读

参见

外部链接