Wechat微信公众号 CBibleWorld/BibleEngine/Bible101 Telgram电报频道 BibleWorld QQ群 4619600/226112909/226112998

聖經與古蘭經的相似之處

来自基督徒百科
跳到导航 跳到搜索

古蘭經》包含了很多《聖經》也有的人物和事件;特別是關於伊斯蘭教先知們的故事。這些包括摩西(穆萨)、大衛王(达吾德),以及耶穌尔萨)。

伊斯蘭教徒(穆斯林)相信穆萨得到《讨拉特》 (希伯來文是 Torah,律法书);达吾德得到《宰蒲尔》 (聖經叫 psalms 《詩篇》) ;而尔萨得到的是引支勒希臘文是 evangel,“福音”的意思)。這些都是來自猶太教基督教伊斯蘭教共同的上帝(阿拉伯文叫 Allah “安拉”)的教授。傳統上伊斯蘭教徒認為這些《古蘭經》之前的經典最終都失傳了,或是給人為嚴重歪曲,成了現在的希伯來聖經或是基督教新約部份 。所以傳統上伊斯蘭教徒否定聖經的真確性。他們一般認為古蘭經是唯一最後沒受扭曲的宗教啟示內容,而事實上現今的阿拉伯文原版古蘭經和一千四百多年前出現時的內容確實並無分別。

古蘭經提及過的聖經人物通常只有少數詳細資料,經文內容傾向集中於事件裡道德上的教育意義、認主獨一的重要性等。儘管被傳統伊斯蘭教徒質疑,少數遜尼派以外的穆斯林相信可以在聖經中找尋人物更詳細、完整的面貌。 至於現今的穆斯林,特別是年青一代,在歐美國家長大,教育程度較高和較開明的他們都慣於和基督徒展開不同的交流活動,以相信不同的宗教書籍是共同的造物主創造為基礎,以配合不同時代、不同地方的人來對話;這樣嘗試略略解釋古蘭經聖經之間的分別,又不用互相指責對方是歪曲事實,相互尊重下加深瞭解。

人物/物體名單

聖經裡的名字在先,接著的是古兰经的名字 (若有分別的話)。

A

C

 • 該隱 (Cain) / Qabil – 古蘭經裡沒這名字,只稱“亞當之子”)

D

E

G

I

J

K

L

 • 羅得Lot (Lut)
 • 羅得的妻子Lot's wife (兩書也沒名字)

M

 • 馬利亞 (Mary) / (Mariam)
 • 米利暗 (Miriam,摩西(穆萨)的姊姊)
 • 米迦勒 (Michael, Angel) / 米卡尔 (Mikhail)
 • 摩西 (Moses) /穆萨 (Musa)
 • 摩西(穆萨)的岳父 (古蘭經裡沒名字, 聖經裡有 Reuel、Jethro和Syu'ib三個名字)

N

 • 挪亞 (Noah) / 努哈 (Nuh)
 • 挪亞的孩子(古蘭經裡沒名字, 聖經裡有三個名字 雅弗三個名字)
 • 挪亞的太太 (兩書也沒名字)

P

 • 法老王 (Pharaoh) / (Fir'awn)
 • 法老王膳長 (Chief baker) (兩書也沒名字,古蘭經稱為“一個年輕人”)
 • 法老王酒政 (Pharaoh's Chief cupbearer) (兩書也沒名字,古蘭經稱為“一個年輕人”)
 • 波提乏(Potiphar)/阿齐兹(The Aziz)
 • 波提乏之妻(Potiphar's Wife) (兩書也沒名字,伊斯蘭教傳統叫作 Zulaykha)

R

 • 拉結 (Rachel) / (古蘭經裡沒名字) Jacob's wife

S

 • 示巴女王 (Queen of Sheba) (古蘭經裡沒名字,但阿拉伯傳統叫作 Bilqis)
 • 掃羅王 (Saul) / (Talut)
 • 撒母耳 (Samuel) (古蘭經裡沒名字,古蘭經稱為“一個先知”)
 • 撒拉(Sarah)(古蘭經裡沒名字,古蘭經稱為“亞伯拉罕之妻”)
 • 所羅門 (Solomon) / 苏莱曼 (Sulaiman)
 • 撒但 (Satan) / 易卜劣斯 (Shaitan)

T

 • 他拉(Terah) (古蘭經裡沒名字)

Z

参见

dv:ޤުރުއާނާއި ބައިބަލްގައިވާ އެއްގޮތްކަންތައް en:Biblical narratives and the Quran fi:Raamattu ja Koraani id:Hubungan Al Qur'an dengan kitab lain ja:聖書の説話とクルアーンの関係 tr:Biblical narratives and the Quran