Wechat微信公众号 CBibleWorld/BibleEngine/Bible101 Telgram电报频道 BibleWorld QQ群 4619600/226112909/226112998

圣经:马太福音 12:32

来自基督徒百科
跳到导航 跳到搜索

马太福音 12:32 凡说话干犯人子的,还可得赦免;惟独说话干犯圣灵的,今世来世总不得赦免。 (CUV 和合本)

马太福音 12:32 And whosoever speaketh a word against the Son of man, it shall be forgiven him, but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. (KJV 钦定本)

太12:1 太12:2 太12:3 太12:4 太12:5 太12:6 太12:7 太12:8 太12:9 太12:10

太12:11 太12:12 太12:13 太12:14 太12:15 太12:16 太12:17 太12:18 太12:19 太12:20

太12:21 太12:22 太12:23 太12:24 太12:25 太12:26 太12:27 太12:28 太12:29 太12:30

太12:31 太12:32 太12:33 太12:34 太12:35 太12:36 太12:37 太12:38 太12:39 太12:40

太12:41 太12:42 太12:43 太12:44 太12:45 太12:46 太12:47 太12:48 太12:49 太12:50


太1 太2 太3 太4 太5 太6 太7 太8 太9 太10 太11 太12 太13 太14 太15 太16 太17 太18 太19 太20

太21 太22 太23 太24 太25 太26 太27 太28