Wechat微信公众号 CBibleWorld/BibleEngine/Bible101 Telgram电报频道 BibleWorld QQ群 4619600/226112909/226112998

圣经:罗马书 12:1

来自基督徒百科
跳到导航 跳到搜索

罗马书 12:1 所以弟兄们,我以 神的慈悲劝你们,将身体献上,当作活祭,是圣洁的,是 神所喜悦的;你们如此事奉乃是理所当然的。 (CUV 和合本)

罗马书 12:1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. (KJV 钦定本)

罗12:1 罗12:2 罗12:3 罗12:4 罗12:5 罗12:6 罗12:7 罗12:8 罗12:9 罗12:10

罗12:11 罗12:12 罗12:13 罗12:14 罗12:15 罗12:16 罗12:17 罗12:18 罗12:19 罗12:20

罗12:21 罗12:22 罗12:23 罗12:24 罗12:25 罗12:26 罗12:27 罗12:28 罗12:29 罗12:30

罗12:31 罗12:32 罗12:33 罗12:34 罗12:35 罗12:36 罗12:37 罗12:38 罗12:39 罗12:40

罗12:41 罗12:42 罗12:43 罗12:44 罗12:45 罗12:46 罗12:47 罗12:48 罗12:49 罗12:50


罗1 罗2 罗3 罗4 罗5 罗6 罗7 罗8 罗9 罗10 罗11 罗12 罗13 罗14 罗15 罗16